Monthly Archives: April 2020

60 ปี ชามไก่ลำปาง

ความผูกพันกับชามไก่ ถ่ายทอดผ่านตัวหนังสือของคุณอนุรักษ์ นภาวรรณ ผู้บริหารรุ่นที่ 2 ของบริษัทอินทราเซรามิค จำกัด           ชามไก่ลำปางมีอายุครบ 60 ปีแล้ว  [...]