LPtrip วัดพระธาตุลำปางหลวง bg

วัดเก่าแก่คู่เมืองลำปางศิลปะล้านนาชั้นครู สถานที่
ท่องเที่ยวอันดับ 1 ของลำปาง เป็นพระธาตุประจำปี
ฉลูและเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วดอนเต้า ชมเงา
พระธาตุสีธรรมชาติที่น่าอัศจรรยยิ่งบนมณฑปหลัง
พระวิหาร (เฉพาะผู้ชาย)

bg LPtrip
วัดพระธาตุจอมปิง

วัดนี้มีองค์พระธาตุสีทองอร่ามศิลปะล้านนา พบความ มหัศจรรย์เงาสะท้อนของพระธาตุ ซึ่งปรากฏบนพื้น
ในโบสถ์หลังเก่าของวัดผ่านมาจากรูเล็กๆ ข้างโบสถ์
คล้ายวัดลำปางหลวง สามารถเข้าชมได้ทั้งผู้ชาย
และผู้หญิง

LPtrip
วัดไหล่หิน
แม้จะเป็นวัดขนาดไม่ใหญ่ แต่เป็นวัดศิลปะล้านนา
เชียงแสน ที่ดูเก่าแก่และโบราณงดงามมาก โดย
เฉพาะการตกแต่งวิหารและซุ้มทางเข้า การเดินทาง
ก่อนถึงวัดพระธาตุลำปางหลวงมีป้ายบอกเลี้ยวซ้าย
ไปอีก 6 กม.
bg
bg LPtrip
วัดปงสนุก

เป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ใน ต.เวียงเหนือ ได้รับรางวัล
Asia-Pacific Heritage Awards of Merit 2008 จาก
องค์กร UNESCO ตัววัดแยกเป็นวัดปงสนุกเหนือ-ใต้ อยู่ในบริเวณเดียวกัน ตรงกลางเป็นที่ตั้งของวิหาร
พระเจ้าพันองค์ ซึ่งมีพระพุทธรูป 4 องค์ หันพระ
พักตร์ออก 4 ทิศ

LPtrip
สุสานไตรลักษณ์
แม้จะไม่ใช่วัด แต่เป็นสถานที่ ที่หลวงพ่อเกษม เขม
โก เกจิอาจารย์ของจังหวัดลำปางเคยนั่งวิปัสสนา
กรรมฐานและสั่งสอนลูกศิษย์ ปัจจุบันร่างของท่าน
ยังอยู่ในโลงแก้วที่นี่
bg
LPtrip
วัดพระแก้วดอนเต้า
เป็นวัดสำคัญที่เคยประดิษฐานของพระแก้วมรกต รูป
แบบสถาปัตยกรรมแบบพม่า มีสิ่งที่น่าสนใจหลาย
อย่างในวัดนี้ เช่น พระบรมธาตุดอนเต้า, อนุสาวรีย์
ครูบาศรีวิชัย ฯลฯ ถ้าเที่ยวในตัวเมืองต้องไม่พลาด
วัดนี้
LPtrip
วัดเจดีย์ซาว
“ ซาว ” แปลว่า “ ยี่สิบ” เป็นวัดที่มีเจดีย์ 20 องค์
ศิลปะล้านนาผสมพม่า เชื่อกันว่าใครนับเจดีย์ได้ 20
องค์ถือว่าเป็นคนมีบุญ ข้างหมู่เจดีย์เป็นที่ประดิษฐาน
“ พระพุทธรูป ทันใจ ” รอบๆ เจดีย์เป็นปูนปั้นรูป 12 นักษํตร
LPtrip
วัดศรีชุม
เป็นวัดศิลปะพม่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีวิหาร
ครึ่งตึกครึ่งไม้หลังคาซ้อนลดหลั่นกันงดงามมาก
วิหารหลังเก่านั้นถูกไฟไหม้เมื่อปี 2535 จึงได้มี
บูรณะขึ้นมาใหม่ตามแบบดั้งเดิม ด้านหน้าวัดเป็น
ตลาดขายผลไม้ขนาดใหญ่
LPtrip
วัดศรีรองเมือง
อยู่บน ถ.ท่าคราวน้อยในตัวเมือง อายุการสร้าง
ประมาณ 60 ปี ลักษณะเด่นคือ เป็นวิหารไม้ศิลปะ
พม่าซึ่งมีหลังคาซ้อนกันหลายชั้นตกแต่งด้วยไม้ลาย
ฉลุสวยงามมาก เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์
หลายเรื่อง
Lptrip
นั่งรถม้า รอบเมือง
นี่คือรถม้าสุดฮิป ORIGINAL แห่งเดียวในเมืองไทย
ด้วยมนต์เสน่ห์แห่งเสียง “ กุบกับ...กุบกับ...ฮี้... ” จะ
นำท่านชมเมืองจากจุดจอด 4-5 จุด ในตัวเมือง รอบ
ละ 150-200 บาท ใช้เวลา 20-30 นาที โดยวิ่งตาม
เส้นทางที่กำหนดไว้แล้ว
LPtrip
ชมการแสดงช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
ชมการแสดงการฝึกช้างให้ทำตามคำสั่ง และทำงาน
ชักลากไม้รอบละ 30 นาที สนุกกับการให้อาหารช้าง พลาดไม่ได้กับการนั่งช้างชมธรรมชาติ ( ถ.ลำปาง
-เชียงใหม่ กม.28 ) สอบถาม 0-5424-7979,
0-5424-7871
LPtrip
อาบน้ำแร่-แช่น้ำตก แจ้ซ้อน
เที่ยวแบบ 2 in 1 ที่ธารน้ำร้อนและบ่อน้ำพุธรรมชาติ พร้อมอาบน้ำแร่ เลยไปอีก 1 กม.เดินชมน้ำตกแจ้
ซ้อนซึ่งมีขนาดใหญ่สูง 6 ชั้น จากตัวเมืองลำปางเดิน
ทางไปได้ 2 เส้นทางระยะทางเท่าๆ กันประมาณ 70
กม. สอบถาม 0-5422-9300
LPtrip
ชมวิว เหมืองแม่เมาะ
ชมวิวเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้า เล่น Slider บน
ลานหญ้าลาดชันโดยใช้กล่องกระดาษ, หาความรู้ที่
อาคารพิพิธภัณฑ์ถ่านหินพร้อมชมภาพยนตร์ 3 มิติ
หรือเล่นกอล์ฟ พร้อม Club House สอบถาม
0-5425-4930-5
LPtrip
ล่องแพ กิ่วลม
เหนือเขื่อนกิ่วลมที่กั้นลำน้ำวัง พบกับการนั่งเรือหาง
ยาว ล่องแพเล่นน้ำ-ตกปลา หรือจะพักค้างคืนบนแพ เพื่อสัมผัส ธรรมชาติกลางป่าเขา สอบถามแพศรี
เจริญ 081-7646324 บ้านสำเภาทอง 087-6615722
หรือแพวังแก้ว 0-5422-3733
LPtrip
เดินถ้ำ ผาไท
ตื่นเต้นกับการเดินถ้ำขนาดใหญ่ ความยาว 405 เมตร
ก่อนเข้าถ้ำต้องขึ้นบันได 283 ขั้น ภายในถ้ำมีพระ
พุทธรูปองค์ใหญ่ ชมหินงอกหินย้อย ( ถ.ลำปาง-งาว
กม.62 ) สอบถาม 085-7223082
LPtrip
เดินชม กาดกองต้า, สะพานรัษฎา
กาดกองต้า หรือตลาดจีน อยู่ขนานริมแม่น้ำวัง เริ่ม
ต้นจากเชิงสะพานรัษฎาหรือสะพานขาว ทุกคืนวัน
เสาร์-อาทิตย์ จะมีถนนคนเดินซึ่งสามารถซื้อของกิน
และของที่ระลึกสุดฮิป พร้อมเดินชมตึกเก่า, บ้านไม้
้เก่า และชมสะพานรัษฎายามค่ำตืน สอบถาม
0-5422-2408
LPtrip
หาของกิน กาดทุ่งเกวียน
ตลาดริมทางถนนเชียงใหม่-ลำปาง ที่คึกคักที่สุด อยู่ ห่างจากตัวเมืองลำปาง 25 กม. เป็นที่จำหน่ายของ
กิน, ของฝาก, ของที่ระลึกและสินค้าพื้นบ้านหลาก
หลายชนิด สอบถาม 0-5422-2612
LPtrip
ซื้อของฝากเซรามิก อินทราเอาท์เลท
แอ่วลำปาง...เมืองเซรามิก ต้องแวะชมเลือกซื้อ
เซรามิกจากแหล่งผลิตตาม Outlet ของโรงงานต่างๆ
โดยเฉพาะ ที่ “ อินทราเอาท์เลท ” ศูนย์จำหน่าย
เซรามิกที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ บนพื้นที่ 8 ไร่ ขับ
รถ 5 นาทีจากตัวเมือง สอบ ถาม 0-5431-5591-2

สอบถามข้อมูลเบื้องต้น
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวท่องเที่ยว เทศบาลนครลำปาง
ศูนย์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง (อบจ.)
สมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
อินทราเอาท์เลท

Tel : 0-5423-7229
Tel : 0-5423-7600
Tel : 0-5431-8809
Tel : 0-5431-5591
bg

382 ถ.วชิราวุธดำเนิน กม1. (ถนนสายลำปาง-แพร่) ต.พระบาท อ.เมือง
จ.ลำปาง 52000   Tel : 0-5431-5591-2    Fax : 0-5431-5593
เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.00-17.30 น. (หยุด 13 เม.ย. และ 1 พ.ค.)

Lampang Map Lampang Map